SÄKERHETSBESTÄMMELSER VID SEGLING MED BÅT TILLHÖRANDE NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅR

1. DEFINITIONER

1.1. Med segling avses här färd med segel-, motor- och roddbåtar.

1.2. Med besättningsmedlem förstås medlem i den minimibesättning (se 5.4) som krävs för båtens säkra framförande.

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. All segling utan behörig befälhavare är förbjuden.

2.2. Ombordvarande vid segling skall kunna simma 200 meter. Undantag får göras vid persontransport med motorbåt.

2.3. Besättningsmedlem skall känna till sjövägsreglerna, reglerna 5, 12, 13, 14, 15, 17, l8a, b och d.

2.4. Besättningsmedlem skall känna till benämningar på båtens viktigaste delar, t ex styrbord, babord, för, akter, bom, fock, storsegel, skot och roder.

2.5. Under all segling skall flytväst vara påtagen.

2.6. Säkerhetsbestämmelser skall finnas tillgängliga i scoutstugan samt i kårens sjöbod.

2.7. Vid segling ska mobiltelefon medföras. Vid längre förseningar skall båtfogden eller ansvarig ledare snarast underrättas.

2.8. Vid segling omfattande tre eller flera dygn skall rapport med överenskomna mellanrum avges till en hemmavarande kontaktman vars namn och telefonnummer redan före seglingens början meddelats de ombordvarandes anhöriga och båtfogden eller ansvarig ledare.

2.9. Vid läger, eskaderseglingar, kanotfärder och liknande skall kårstyrelsen utse lämplig person som upprättar särbestämmelser anpassande efter verksamhetens art.

3. BESIKTNING

3.1. Båtarna skall före varje seglingssäsong besiktigas av kårens båtkontrollant. Under pågående säsong ansvarar båtfogden för att båtarna hålls i sjövärdigt skick.

3.2. Vid inträffad skada/förlust som äventyrar båtens sjövärdighet, skall besiktning så snart som möjligt verkställas av båtfogden, samt om möjligt även av båtkontrollanten. Användningsförbud utfärdas av båtfogden tills skadan reparerats på ett tillfredsställande sätt.

4. UTRUSTNING

4.1. Utrustning enligt särskild inventarieförteckning skall finnas i varje båt.

4.2. Före varje segling skall befälhavaren kontrollera i god tid att all utrustning finns ombord. Uppkommen brist eller skada på båt eller utrustning skall antecknas i seglingsjournalen. Dessutom skall båtfogden OMGÅENDE underrättas om förhållandet.

5. SEGLINGSTILLSTÅND

5.1. Båt får ej användas utan tillstånd.

5.2. Tillstånd att använda båt ges av båtfogden eller ansvarig ledare.

5.3. Tillstånd att använda båt kan endast meddelas den som har gällande behörighet.

5.4. Minimi- och maximibesättning är:

 Båttyp:  Min.  Max.
 ZEF-jolle  1 pers.  3 pers.
 Longboat  2 pers.  8 pers.
 Motorbåt  1 pers.  5 pers eller 485 kg.
 Livräddningsbåt  2 pers.  2 pers.

 

6. SEGLINGSJOURNAL

6.1. Seglingsjournal förvaras i kårens sjöbod.

6.2. Seglingsjournal ska alltid upprättas för segling som varar längre än ett dygn.

6.3. Befälhavare skall i seglingsjournalen anteckna; a) före segling: Båtens namn Befälhavarens namn och telefonnummer Övriga ombordvarandes namn Beräknad seglingsrutt Avgångstid Beräknad hemkomsttid Namn på den som givit seglingstillstånd Namn och telefonnummer till kontaktperson på land. b) efter segling: Verklig ankomsttid Eventuellt uppkomna brister eller skador på båt eller utrustning

7. BEHÖRIGHET

7.1. Behörighet att föra båt utfärdas av kårstyrelsen.

7.2. Befälhavarens behörighet betecknas med en bokstav. Bokstaven anger vilken båtklass vederbörande har rätt att föra, samt inom vilket seglingsområde han/hon får färdas.

7.3. Behörighet och kunskapskrav för respektive certifikat finns beskrivet i NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT.

 

Länk till pdf för utskrift